Aksjologia – czym się zajmuje, przedstawiciele, najważniejsze pojęcia

Aksjologia to dziedzina filozofii specjalizująca się w badaniu wartości i norm moralnych. Jej celem jest analiza oraz refleksja nad tym, co uważamy za wartościowe, co stanowi podstawę naszych postaw i wyborów życiowych. Aksjologia bada również, jakie kryteria możemy zastosować do oceny wartości oraz jakie są różnice między różnymi systemami wartościowymi. Co warto o tej dziedzinie wiedzieć?

Czym zajmuje się aksjologia?

Aksjologia to obszar filozofii, który skupia się na badaniu i analizie wartości. Głównym celem aksjologii jest zrozumienie, co sprawia, że coś jest uważane za wartościowe, oraz jak te wartości wpływają na nasze postawy, wybory i zachowania. Aksjologia bada zarówno wartości moralne, jak uczciwość czy sprawiedliwość, jak i wartości estetyczne, takie jak piękno czy sztuka. Istotnym zagadnieniem jest również pytanie o to, jakie kryteria można zastosować do oceny wartości i czy istnieją uniwersalne normy wartościowania czy też jest to kwestia subiektywnej perspektywy jednostki.

Dziedzina ta stawia przed sobą wiele pytań i nie tylko bada teoretyczne aspekty wartości, ale także stara się dostarczyć narzędzi do ich analizy w praktyce życiowej. 

Na jakie pytania odpowiada aksjologia?

Kilka głównych pytań, na które aksjologia stara się odpowiedzieć:

 1. Co to są wartości? Analizuje, czym one są, jak są definiowane i jakie mogą przyjmować formy.
 2. Skąd biorą się wartości? Bada ich źródła, w tym czy wynikają one z natury człowieka, kultury, religii czy innych czynników.
 3. Jakie są różnice między wartościami? 
 4. Jakie są hierarchie wartości? Analizuje, jak hierarchizujemy i priorytetyzujemy różne wartości, określając, które są dla nas ważniejsze od innych.
 5. Czy wartości są obiektywne czy subiektywne? 
 6. Jakie są konflikty wartości? 
 7. Czym jest etyka i moralność? 
 8. Jak wartości wpływają na decyzje i zachowania ludzi? 
 9. Czym jest dobro i zło?
 10. Jak wartości kształtują kulturę i społeczeństwo? 

Te pytania stanowią podstawę dla badań aksjologii i pozwalają na refleksję nad tym, jak wartości odgrywają kluczową rolę w naszym życiu i w organizacji społeczeństw.

Przedstawiciele aksjologii

Oto kilku znaczących przedstawicieli aksjologii:

 • Max Scheler (1874-1928): Niemiecki filozof ył jednym z czołowych przedstawicieli aksjologii. Jego prace koncentrowały się na analizie struktury wartości i ich hierarchii. Scheler rozróżniał różne rodzaje wartości, w tym wartości materialne, życiowe i duchowe.
 • Filozofowie egzystencjalni, takie jak Jean-Paul Sartre i Albert Camus, także podejmowali zagadnienia aksjologiczne w kontekście egzystencjalizmu.
 • Axel Honneth: Niemiecki filozof znany ze swoich prac nad teorią uznania i badaniem wartości społecznych w kontekście teorii sprawiedliwości społecznej.
 • Alasdair MacIntyre: Filozof brytyjski znany z prac nad etyką cnoty oraz badaniem roli tradycji i społeczeństwa w kształtowaniu naszych wartości moralnych.
 • Różni przedstawiciele etyki normatywnej: jak Immanuel Kant, John Stuart Mill, czy John Rawls.
 • Filozofowie religijni, tacy jak św. Augustyn, Thomas Aquinas, i inne postacie związane z różnymi tradycjami religijnymi.

Ta dziedzina filozofii jest różnorodna i wieloaspektowa, co przyczyniło się do powstania wielu różnych teorii i podejść do badania wartości i norm moralnych.

Najważniejsze pojęcia z obszaru aksjologii

Obszar aksjologii jest bogaty w różnorodne pojęcia i terminy, które pomagają w badaniu wartości i norm moralnych.

 1. Wartość: To fundamentalne pojęcie w aksjologii, odnosi się do tego, co jest uważane za cenne, ważne lub pożądane. Wartości mogą być materialne, duchowe, moralne, estetyczne itp.
 2. Norma: Zbiór zasad, reguł lub kryteriów określających, co jest właściwe, dopuszczalne lub nieodpowiednie w danym kontekście. 
 3. Hierarchia wartości: To koncepcja, która opisuje strukturę i rangę różnych wartości w życiu jednostki lub społeczeństwa. 
 4. Relatywizm: Jest to pogląd, że wartości są subiektywne i zależą od indywidualnych przekonań, kultury lub kontekstu. Relatywizm zakłada brak obiektywnych standardów wartościowania.
 5. Obiektywizm: Przeciwny relatywizmowi, obiektywizm twierdzi, że istnieją obiektywne, niezależne od jednostki standardy wartościowania. 
 6. Cnota: Cnoty to pozytywne cechy charakteru, które są uważane za moralnie wartościowe, takie jak uczciwość, odwaga, mądrość czy sprawiedliwość.
 7. Deontologia: Jest to teoria etyczna, która kładzie nacisk na obowiązki i zasady moralne, niezależnie od konsekwencji działań. 
 8. Konsekwencjalizm: Teoria etyczna, która ocenia moralność działań na podstawie ich skutków. 
 9. Aksjologiczny pluralizm: Podejście, które przyjmuje, że istnieje wiele różnych wartości i norm moralnych, które mogą być równie ważne i słuszne w różnych kontekstach.
 10. Sprawiedliwość społeczna: To koncepcja aksjologiczna, która skupia się na badaniu wartości i norm związanych z rozdziałem dóbr i sprawiedliwością społeczną.

Co to jest etyka aksjologiczna?

To obszar etyki, który koncentruje się na badaniu wartości i norm moralnych. Jest to gałąź etyki, która skupia się na pytaniach dotyczących tego, co jest uważane za moralnie wartościowe lub niewłaściwe oraz na analizie struktury i hierarchii wartości.

Główne aspekty etyki aksjologicznej obejmują:

 • Analizę wartości
 • Hierarchię wartości
 • Relatywizm vs. obiektywizm
 • Kryteria oceny działań
 • Wartości społeczne i kulturowe
 • Etyka normatywna

Etyka aksjologiczna jest ważną dziedziną filozofii moralności, ponieważ pomaga nam zrozumieć, dlaczego uważamy pewne wartości za ważniejsze od innych oraz jak te wartości wpływają na nasze moralne wybory i zachowania.